Opdracht

De Monitoring Commissie Accountancy heeft als doel het waarborgen van continue verbetering van de sector en waar nodig aanscherping van de maatregelen, zoals die zijn voorgesteld in het rapport ‘In het publiek belang. Daartoe monitort de Commissie de invoering, werking en gevolgen van de voorgestelde maatregelen, signaleert ze eventuele onduidelijkheden, leemtes en onevenwichtigheden en doet ze aanbevelingen over mogelijke aanvullingen en aanpassingen. De aanbevelingen van de Commissie zijn primair gericht op de verbetering van de sector.

De Commissie voert haar taak onafhankelijk uit.

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet alleen om de letter, maar ook om de geest waarin de voorstellen zijn gedaan. De toetsing betreft dus niet alleen het realiseren van de maatregelen zoals ze feitelijk zijn omschreven, maar ook de beoogde werking en maatschappelijke impact. De Commissie zal dan ook breder kijken om het vertrouwen te helpen herwinnen. Het gaat de Commissie daarbij vooral om het laten herijken en het weer laten naleven van de kernwaarden en de principes van het accountants-vak.

De Commissie stelt zichzelf expliciet ten doel om het gezag van de accountant als maatschappelijk belangrijke rol te herstellen.

Ze voert haar taak onder meer uit door:

  • de invoering en werking van de voorgestelde maatregelen te monitoren;
  • de ingevoerde maatregelen te toetsen op beoogde werking en maatschappelijke impact, dit in het licht van de in het rapport beschreven kernwaarden, doelen en maatschappelijke effecten;
  • eventuele leemtes, onduidelijkheden en onevenwichtigheden in de voorgestelde maatregelen te signaleren;
  • aanbevelingen te doen over mogelijke aanvullingen en aanpassingen van de voorgestelde maatregelen.

De commissie doet periodiek verslag van haar bevindingen. Het verslag wordt aangeboden aan het NBA-bestuur, de minister van Financiën en de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, als representanten van het accountantsberoep en het maatschappelijk verkeer. Het verslag is openbaar.

De Commissie zal in grote openheid en transparantie haar werkzaamheden verrichten. Alle bevindingen en aanbevelingen worden openbaar.

Op de Commissie is een Reglement van toepassing.