Werkprogramma

Eindrapport

De Monitoring Commissie Accountancy heeft haar slotrapportage met bevindingen en een pakket van 30 aanbevelingen gepresenteerd in het Eindrapport Monitoring Commissie Accountancy: ‘Spiegel voor de accountancysector’.

Tweede werkprogramma

Na de publicatie van het Tweede Verslag heeft de Commissie haar werkzaamheden vervolgd en heeft daarbij aandacht geschonken aan de mate waarin (met name op sector- en organisatieniveau) kan worden aangetoond:

 • dat versnelling is aangebracht in het veranderproces dat thans te langzaam verloopt;
 • de mate van voortgang van en de bereikte diepgang in het totale veranderproces (rekening houdende 
met principes als integraliteit, consistentie, ontwikkelingsgerichtheid);
 • dat deugdelijke oorzakenanalyses worden uitgevoerd op segment- en organisatieniveau in plaats van 
op sectorniveau;
 • dat bij de oorzaken nadrukkelijk ook onderwerpen zoals werkdruk, tijdsdruk, budgetdruk en 
capaciteitstekorten worden meegenomen;
 • dat de ‘wicked problems’ adequaat worden aangepakt. Bijvoorbeeld door de voor- en nadelen van een breed spectrum aan structuurmodellen te inventariseren en daarbij met name aandacht te hebben voor schadelijke prikkels;
 • dat ook het intern verrekenmodel nadrukkelijk in de beschouwingen wordt betrokken;
 • dat de ‘halfslachtige benadering van fraude’ is vervangen door een daadkrachtige en meer effectieve 
bijdrage aan fraudepreventie en –bestrijding;
 • dat een betere balans is gevonden tussen compliancegerichtheid en het toepassen van 
professioneel judgement;
 • dat telkens de koppeling tussen oorzaken, maatregelen en effecten in ogenschouw wordt genomen;
 • dat een herijking van de set van 53 maatregelen heeft plaatsgevonden en waar nodig op basis van die 
herijking en deugdelijke oorzakenanalyses aanvullende maatregelen worden getroffen;
 • dat ten aanzien van de effecten het kwaliteitsbegrip een brede invulling krijgt en de andere effecten 
(vertrouwensherstel, dienen publiek belang en het hebben van maatschappelijke impact) meer 
aandacht krijgen;
 • dat onderwerpen zoals de internationale context, innovatie, de aantrekkelijkheid van het beroep en de 
arbeidsmarkt meer aandacht krijgen;
 • dat de angstcultuur wordt gedimd en de aanspreekcultuur is verstevigd;
 • dat niet alleen wordt geleerd van goede maar ook van slechte voorbeelden;
 • dat kritische succesfactoren, systeemeigenschappen en remmende factoren duidelijk worden benoemd 
zodat daarop beter kan worden gestuurd en dat daar in de toekomst bij in- en externe kwaliteitstoetsingen 
beter rekening mee kan worden gehouden;
 • dat het leiderschap binnen de sector is verstevigd, bijvoorbeeld door meer ambitie, visie en daadkracht 
te tonen;
 • dat er een stap vooruit is gezet ten aanzien van het borgen van een duurzame cultuur- en 
gedragsverandering.

Daarbij merkt de Commissie op dat het aan de sector en accountantsorganisaties en dus niet aan de Commissie is om aan te tonen dat effecten ten aanzien van de genoemde aspecten meetbaar en gerealiseerd zijn. Anders gezegd: de sector heeft in deze geen inspanningsverplichting maar een resultaatsverplichting.

Tweede rapportage

De tweede rapportage van conclusies en aanbevelingen is in mei 2018 gepresenteerd in het Tweede verslag Monitoring Commissie Accountancy ‘Doorpakken!’.

Accountancysector heeft een half jaar extra gekregen om haar zaken op orde te brengen

In juli 2017 heeft de Monitoring Commissie Accountancy besloten haar vervolgrapportage niet eind 2017 maar in het voorjaar van 2018 uit te brengen. Na het eerste rapport van de Commissie en het AFM-rapport heeft de sector in juni 2017 een Stuurgroep opgericht om de noodzakelijke acties in werking te zetten. Niemand is ermee gebaat als de Commissie in november hetzelfde moet constateren als de AFM. Volgens de Commissie moet de sector nu ook de gelegenheid krijgen om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ondertussen blijft de Monitoring Commissie haar signalerende en inventariserende taak uitvoeren.

Eerste werkprogramma

Op 20 januari 2016 heeft de Monitoring Commissie Accountancy haar eerste werkprogramma gepubliceerd. Download het werkprogramma

De Monitoring Commissie Accountancy heeft zich na haar benoeming eerst inhoudelijk georiënteerd en is in dialoog gegaan met de sector om te zien waar men staat en met stakeholders om verwachtingen over het functioneren van accountants uit de hele keten op te halen. Dat is mede input geweest voor het eerste werkprogramma. Dat eerste werkprogramma is in januari 2016 gepresenteerd. De eerste rapportage van conclusies en aanbevelingen is in november 2016 gepresenteerd in het Eerste Verslag Monitoring Commissie Accountancy: Veranderen in het Publiek Belang.